الیسوم - Elysom

خانه عطر الیسوم
خانه عطر الیسوم

عطر و ادکلن زنانه

مثل یک خانم الیسومی با طراوت و خوشبو باش !

عطر و ادکلن مردانه

مثل یک آقای الیسومی با وقار و مردانه باش !